Poznaj nas bliżej!

Poznaj nas bliżej!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Celem niniejszego dokumentu (dalej Polityka) jest określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób będących użytkownikami serwisu internetowego należącego do Administratora (dalej Użytkownik). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Hochland Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64‐530 Kaźmierz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106528, NIP 5660013371, REGON 130158192, kapitał zakładowy w wysokości 19.885.800,00 zł (dalej Administrator lub my).

Z Administratorem możesz się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: daneosobowe@hochland.com.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: daneosobowe@hochland.com.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

I. Jesteś stroną zawartej z nami umowy?

  • Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Dla potrzeb oceny ryzyka finansowego związanego z umowami zawieranymi z klientami, możemy przeprowadzać weryfikację klientów w wywiadowniach gospodarczych, w związku z czym dane mogą być pozyskiwane również z wywiadowni.
  • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
   • nawiązania współpracy,
   • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
   • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
   • analitycznych i statystycznych Administratora,
   • przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora, dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,
   • prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
   • ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości,
   • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
    • informowaniu o ofercie Administratora oraz o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,
    • koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,
    • ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
   • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

II. Reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot?

  • Dane przetwarzane na Twój temat to dane kontaktowe i dane związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu występujesz. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Ciebie lub otrzymał je od tego podmiotu.
  • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
   • nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji Twoich czynności,
   • prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz,
   • analitycznych i statystycznych Administratora,
   • w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,
   • prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości,
   • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
    • zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, oraz obsługi i realizacji Twoich czynności,
    • informowaniu o ofercie Administratora,
    • informowaniu o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,
    • koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,
    • ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
   • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.

III. Zgłaszasz reklamację?

  • Jeśli składasz bezpośrednio do nas reklamację związaną z produktem lub złożyłeś ją w miejscu zakupu produktu, a sprzedawca przekazał ją do nas, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane podane przez Ciebie w związku z reklamacją – z reguły są to dane kontaktowe oraz dane dotyczące reklamowanego produktu. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu, który przekazał nam Twoją reklamację.
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jako prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze zgłoszeń klientów i dbaniu o jakość oferowanych produktów.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji.

IV. Chcesz wziąć udział w rekrutacji?

 1. Jeśli odpowiadasz na naszą ofertę pracy:
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nie żądamy dostarczenia takich danych, jednak ich przekazanie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.
 1. Jeśli dostarczasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji:
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na wolnym stanowisku, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przesłanie do nas dokumentów aplikacyjnych traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nich zawartych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.

V. Jesteś zainteresowany naszymi działaniami marketingowymi?

 1. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących naszych produktów i usług:
  • Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki takich informacji. Dane, które przetwarzamy w takim celu, stanowią dane niezbędne do dokonania wysyłki, zależnie od wskazanego przez Ciebie kanału komunikacji. Dane te pozyskaliśmy od Ciebie.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na realizacji działań marketingowych wobec osób, które zgodę wyraziły, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki wiadomości. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki.
 2. Jeśli bierzesz udział w przeprowadzanych przez nas akcjach promocyjnych (np. loteria, konkurs, warsztaty kulinarne):
  • Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym cel, podstawy prawne ich przetwarzania oraz okres przechowywania danych osobowych każdorazowo określamy w odniesieniu do danej akcji. Szczegóły znajdziesz w regulaminie akcji lub innym dokumencie określającym zasady jej przeprowadzania.

VI. Korzystasz z praw przysługujących Ci na mocy RODO?

  • Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w celu rozpatrzenia Twojego żądania, jak również dane przez nas posiadane, niezbędne do jego rozpatrzenia.
  • Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z przepisów RODO, w tym przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, a także obsłudze ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.
  • Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jego rozpatrzenia.

VII. Chcesz z nami po prostu porozmawiać?

  • Jeśli powyższe punkty nie dotyczą Ciebie i chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane wynikające z Twojej wiadomości, wysłanej przykładowo przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności przez Administratora.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze, wywiadownie gospodarcze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Twoich danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

 

Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od opisanych wyżej celu i podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku, gdy jesteś stroną umowy zawartej z Administratorem, reprezentujesz klienta lub kontrahenta lub występujesz w imieniu innego podmiotu – przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 2. w przypadku, gdy składasz reklamację dotyczącą naszych produktów – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przepisów prawa, związanych ze złożoną reklamacją, lecz nie krócej niż przez okres 5 lat zgodnie z przyjętymi standardami jakościowymi,
 3. w przypadku, gdy odpowiadasz na naszą ofertę pracy – do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania Twojej zgody, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze,
 4. w przypadku, gdy przesyłasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji – przez okres 9 miesięcy, o ile wcześniej nie wycofasz swojej zgody,
 5. w przypadku, gdy otrzymujesz od nas zamówione informacje handlowe – do czasu wycofania Twojej zgody na ich otrzymywanie, skutecznego złożenia sprzeciwu wobec działań marketingowych lub ustania naszego interesu w prowadzeniu takich działań,
 6. w przypadku, gdy korzystasz z praw przysługujących Ci na mocy RODO – do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których dane dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą,
 7. w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w innym celu – dane osobowe będą przetwarzane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,
 8. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń do czasu pozytywnie rozpatrzonego sprzeciwu.

Przysługujące Ci prawa

Przysługuje Ci prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. treści marketingowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na wskazany we wstępie adres e-mail.

 

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Bezpieczeństwo

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

   

PLIKI COOKIES

 1. Kluczowe informacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. telefon, tablet, komputer, konsola) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera (lub innego urządzenia, przy pomocy którego korzystasz z serwisu) lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki).

 

 1. Wykorzystujemy niezbędne pliki cookies: techniczne i sesyjne, zapewniające bezpieczeństwo korzystania z serwisu itp. – pliki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z niego, w związku z czym nie możesz z nich zrezygnować. Zgodnie z przepisami użycie tych plików cookie nie wymaga wyrażenia zgody odwiedzającego serwis. Takie pliki cookies są przez nas używane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest informowanie o naszej działalności przy pomocy serwisu internetowego. Tego rodzaju pliki cookie żyją przez okres umożliwiający zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego, w większości przez okres sesji.
 • Pozostałe informacje

Na naszej stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat, zanim na Twoim komputerze zostaną zapisane pliki cookies. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej strony internetowej.

Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.

Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć tutaj: www.allaboutcookies.org.

W poniższych linkach znajdziesz informacje z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, jak samodzielnie zarządzać plikami cookies podczas przeglądania strony internetowej:

Pamiętaj również, że podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.

Możesz w każdej chwili zweryfikować status aktualnych ustawień prywatności dla przeglądarki internetowej, z której korzystasz, np. przy pomocy poniższych linków:  http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/.

 

Zmiany Polityki

Dokonujemy systematycznego przeglądu Polityki, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian. Jeżeli dostrzeżesz, że treść Polityki wymaga aktualizacji, prosimy o taką informację.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 15.12.2021